داروی بهبود خستگی و ناتوانی غير معمولتلفن تماس:  

36698518


پست الکترونیک:  

sayyedalialavi@gmail.com


وب‌سایت:  


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • بهداشت و درمان (دارو شیمیایی یا گیاهی)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 673