سیستم توسعه سرمایه انسانی (سیستم مدیریت دانش)تلفن تماس:  

03133932477


پست الکترونیک:  

tabalvordanesh@gmail.com


وب‌سایت:  

www.tdmba.ir


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان ابوریحان- واحد155


معرفی محصول:

فرآیند ایجاد سیستم مدیریت دانش بومی: تعیین وضع موجود و تحلیل آن: • درک و جمع آوری فرآیندهای مهم دانش • شناسایی دانشوران مربوطه • شناسایی دانش های موجود و مرتبط مدلسازی : • کدگذاری • نقشه کشی • مجازی نمودن تکنیکی کردن: • یکپارچه سازی(تکنیکی) فرآیندهای کاری • استفاده از قواعد راهنما • اتصال اجزای ارتباطی راه انداری: • مشخص کردن مسئول • روزآمد سازی وضعیت • ارزیابی این سیستم برای هر سازمان بومی سازی می گردد.


بازار هدف:

  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1637