سامانه های نظارت تصویری هوشمند(نگهبان هوشمند)تلفن تماس:  

3132683807


پست الکترونیک:  

mrsalesi@gmail.com


وب‌سایت:  

sepanotech.ir


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:


سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1843