فیلتر دوار جداساز واکس از روغنتلفن تماس:  

03133801041


پست الکترونیک:  

info@fgpco.com


وب‌سایت:  

www.fgpco.com


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 1


معرفی محصول:

این نوع فیلتر، طی یک فرایند پیوسته فیلتراسون، کریستال های واکس را از مخلوط سرد شده حلال MEK و TOLUENE با روغن پایه جدا می کند. محصول واکس ، مصارف زیاد صنعتی، بهداشتی و آرایشی دارد و روغن پایه در صنایع مختلف استفاده می شود.


بازار هدف:


سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 2488