نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس (حرارت خشک) (۲۲۱۱۰-۱۴)تلفن تماس:  

03133932481


پست الکترونیک:  

info@rrs.ir


وب‌سایت:  

www.rrs.ir


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:

برای ارزیابی دستگاه های استریل کننده با حرارت خشک، از نوارکاغذی فور محتوی اسپور مقاوم به حرارت (باسیلوس آتروفئوس ) استفاده می شود. دستورالعمل استفاده عمومی شماره دستگاه استریل کننده و تاریخ انجام فرآیند را بر روی نشانگر ثبت کنید. – تعداد کافی نشانگر بیولوژیک را در داخل دستگاه در جایی که سخت ترین محل جهت استریلیزاسیون می باشد. – پس از فرایند استریل نوار اسپور را به محض خنک شدن از دستگاه خارج کنید و اجازه دهید تا در دمای اتاق سرد شوند. – نشانگرهای بیولوژیک را جهت کشت به آزمایشگاه منتقل کنید. دستورالعمل استفاده اختصاصی پس از فرایند استریل، در شرایط آسپتیک(ضدعفونی) و در زیر هود نواراسپور را از داخل بسته درآورده و در محیط کشت قرار دهید. لوله محتوی محیط کشت و نوار اسپور را در دمای دمای° ۲±۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۴۸ ساعت تنظیم کنید. نتیجه اگر شرایط استریلیزاسیون به درستی تامین شده باشد، محیط کشت نباید هیچ نشانه ای از رشد اسپور را نشان دهد و به رنگ سبز باقی بماند. رنگ زرد و یا کدری محیط کشت نشان دهنده رشد باکتری در محیط کشت است. باید دستگاه از لحاظ شرایط کنترلی دما و زمان مورد بررسی قرار گیرد. کنترل مثبت حداقل باید یک کنترل مثبت در هر سری آزمون گذاشته شود. نوار اسپور استریل نشده را درون ظرف حاوی محیط کشت ریخته و انکوبه کنید. رنگ زرد وکدری محیط کشت نشان دهنده این است که محیط کشت برای کشت باکتری مناسب بوده و اسپور درون آمپول زنده می باشد.


بازار هدف:

  • بهداشت و درمان (تجهیزات و مواد پزشکی)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 2278