سیستم توسعه سرمایه انسانی (سیستم جامع شناسایی کارآفرینان)تلفن تماس:  

03133932477


پست الکترونیک:  

tabalvordanesh@gmail.com


وب‌سایت:  

www.tdmba.ir


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان ابوریحان- واحد155


معرفی محصول:

نرم افزار شرکت تبلور دانش چهلستون در بخش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان با استفاده از پرسشنامه بومی و استاندارد" سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی" به بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه افراد در 8 بعد می پردازد:1- ریسک پذیری متعادل 2 - کانون کنترل 0ریسک پذیری متعادل 3- نیاز به موفقیت 4- سلاست فکری 5- عملگرایی 6- تحمل ابهام 7 - رویاپردازی 8- چالش طلبی. در این بخش همچنین ویژگی های کلی شخصیتی کارآفرینی نیز که از مجموع ویژگی های 8 گانه بدست می آید مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش ویژگی های محیطی(زیست بوم) کارآفرینان، پرسشنامه ای بر اساس مدلOECD و بر اساس 8مولفه بومی سازی شده است. مولفه های تعیین کننده و تاثیرگذار بر ایجاد زیست بوم کارآفرینی عبارتند از: تجربه و دانش فرد در حوزه مسائل قانونی و حقوقی، حوزه تامین مالی، حوزه اجتماعی- فرهنگی و آموزشی، حوزه دسترسی به امکانات و زیر ساخت های مرتبط با کارآفرینی، حوزه همکاری با بنگاه های بزرگ و فعالیت های کلان اقتصادی منطقه، حوزه آشنایی با فرصت های جدید فناوری و خلق ثروت از دستاوردهای پژوهشی، حوزه فروش و بازار و دسترسی به مشاورین حرفه ای مرتبط با کارآفرینی. در مجموع ویژگی های شخصیتی و محیطی کارآفرینان بررسی و بر اساس اهمیتشان، اولویت بندی و به شما راهکارهایی جهت بهبود وضعیت کنونی پیشنهاد می نماید.


بازار هدف:

  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1865