ترکر (اسپیدگیت)تلفن تماس:  

33932316-17


پست الکترونیک:  

moujpardazan@gmail.com


وب‌سایت:  


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 2


معرفی محصول:


بازار هدف:


سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1419