PCD) All_in_One Helix PCD کامپکت چندمنظوره) (۱۱۲۸۰-۱۴)تلفن تماس:  

03133932481


پست الکترونیک:  

info@rrs.ir


وب‌سایت:  

www.rrs.ir


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:

جهت پایش استریلیزاسیون مجموعه ای از وسایل و بسته های موجود در اتوکلاوهای بخار از دستگاه چالش فرایند استرلیزاسیون(Process Challenging Device) PCD استفاده می شود. این دستگاه دارای یک محفظه تو خالی استوانه ای شکل است که نشانگرهای بیولوژیک و PCDدر محفظه استوانه ای قرار می گیرد. روش کار با دستگاه PCD نوار نشانگر ۴ نقطه ای را از وسط خم کرده به طوریکه قسمت دارای نشانگر ۴ نقطه ا ی به سمت داخل قرار گیرد،قسمت خم شده نشانگر ۴ نقطه ای را درون شیار قطعه پلاستیکی قرار دهید ، درب محفظه فلزی را ببندید ، همراهPCDبا مجموعه ا ی از بسته ها درون اتوکلاو قرارگرفته و فرایند استریلیزاسیون انجام می گیرد. نحوه کار دستگاه اتوکلاو در ابتدای دوره استریلیزاسیون خلأ ایجاد شده توسط دستگاه، هوای داخل دستگاه و لوله مارپیچ را تخلیه کرده و سپس در مرحله بعدی با ورود عوامل استریل کننده به لوله مارپیچ و سپس محفظه فلزی نشانگر ۴ نقطه ا ی تغییر رنگ داده که بعد از اتمام دوره استریل دستگاه، مورد ارزیابی قرار می گیر د. نتیجه نشانگر نوار نشانگر مربوط به بخار در شرایط استریلیزاسیون مناسب از رنگ زرد به سیاه تغییر رنگ می دهد. در صورت وجود رنگ زرد یا قهوه ای در نقاط نشانگر باید خلأ دستگاه و ورودی بخار توسط مسئول فنی دستگاه ارزیابی شود. عدم تغییر رنگ نشانگر، نتیجه ناکافی بودن شرایط استریل (گاز، رطوبت، دما) جهت نفوذ به لوله مارپیچ و بدنه PCD می با شد.


بازار هدف:

  • بهداشت و درمان (تجهیزات و مواد پزشکی)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 2279