PCD ) Helix PCD مارپیچ) (۱۱۵۱۰-۱۴)تلفن تماس:  

03133932481


پست الکترونیک:  

info@rrs.ir


وب‌سایت:  

www.rrs.ir


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:

دارای یک محفظه فلزی است که یک لوله باریک ۱⁄۵متری به آنمتصل است. درون محفظه فلزی یک قطعه پلاستیکی شیاردار وجوددارد که نوار نشانگر درون آن قرار می گیرد. جهت پایش استریلیزاسیون مجموعه ای از وسایل و بسته های موجود در اتوکلاوهای بخار ، اتیلن اکساید ، پلاسما و فرمالدئید از دستگاه چالش فرایند استرلیزاسیون (Process Challenging Device (PCD استفاده می شود. روش کار با دستگاه (PCD) – نوار نشانگر ۴ نقطه ای را مطابق شکل از وسط خم کرده به روشی که قسمت دارای نشانگر ۴ نقطه ا ی به سمت داخل قرار گیرد. -قسمت خم شده را درون شیار قطعه پلاستیکی قرار دهید. -درب محفظه فلزی را ببندید. – هولدر PCDحاوی نشانگر را درون کیسه حوله ای قرار دهید. توجه: کیسه ی حوله ای فقط برای دستگاه بخار استفاده می شود. کیسه حوله ای PCD همراه با مجموعه ای از بسته ها درون اتوکلاو قرارگرفته و فرایند استریلیزاسیون انجام می گیرد. نحوه کار دستگاه اتوکلاو در ابتدای دوره استریلیزاسیون خلأ ایجاد شده توسط دستگاه، هوای داخل دستگاه و لوله مارپیچ را تخلیه کرده و سپس در مرحله بعدی با ورود عوامل استریل کننده بخار به لوله مارپیچ و سپس محفظه فلزی نشانگر ۴ نقطه ا ی تغییر رنگ داده که بعد از اتمام دوره استریل دستگاه، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتیجه نشانگر نوار نشانگر مربوط به بخار در شرایط استریلیزاسیون مناسب از رنگ زرد به سیاه تغییر رنگ می دهد. در صورت وجود رنگ زرد یا قهوه ای در نقاط نشانگر باید خلأ دستگاه و ورودی بخار توسط مسئول فنی دستگاه ارزیابی شود پارامترهای مورد ارزیابی در نشانگر PCD نشتی هوا گازهای غیر قابل تراکم خروج ناکافی هوا نفوذ بخار به سطوح داخلی وسایل از قبیل لوله های باریک، لوله ها و لوازم حفره دار


بازار هدف:

  • بهداشت و درمان (تجهیزات و مواد پزشکی)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 2279